Kompetensutveckling för dig som arbetar inom elevhälsan

Allas rätt till lika behandling

Alla människors lika värde är en lagfäst grundprincip som ska genomsyra samtliga verksamheter. Detta gäller för alla arbetsplatser, alltså även skolan. Därmed är också skolan skyldig att arbeta fram en likabehandlingsplan som utgår från de specifika behov som finns i verksamheten.
#3
Nummer 3 - 2015
Tema:
Likabehandling
Nummer 3 - 2015
Tema:
Likabehandling

Allas rätt till lika behandling

Alla människors lika värde är en lagfäst grundprincip som ska genomsyra samtliga verksamheter. Detta gäller för alla arbetsplatser, alltså även skolan. Därmed är också skolan skyldig att arbeta fram en likabehandlingsplan som utgår från de specifika behov som finns i verksamheten.

Värna en likabehandlingskultur

På Fribergaskolan i Danderyd känner alla till likabehandlingsplanen. Den är navet i skolans systematiska och förebyggande värdegrundsarbete. Planen utgår från elevernas upplevelser av trygghet och trivsel och beskriver läsårets insatser där lärare, elevhälsoteam och kamratstödjare är aktiva.

Nr 3 2015

Hbtq-certifierad elevhälsa

Våren 2011 blev elevhälsan i Karlstads fem kommunala gymnasieskolor de första hbt-certifierade verksamheterna i Sverige. Det var resultatet av en process för en mer inkluderande skolmiljö som främjar hälsan hos alla elever i ett medvetet likabehandlingsarbete.

NÄSTA NUMMER

Läsutveckling

Hur lär sig barn att läsa och vilken metod kan fungera framgångsrikt oavsett ålder och förutsättningar? Nästa nummer handlar om hur man hittar elever som behöver stöd för att utveckla läsningen, vilka verktyg som fungerar bäst för barn med språkstörning och om Sveriges läsambassadör.

Nr 4 2020 kommer den 10 december

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Tidskriften Elevhälsa.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Ny kunskap, fördjupning, metoder, verktyg och konkreta råd – Elevhälsa är tidskriften för hela elevhälsoteamet!

Bli prenumerant